PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE
DLA NAUCZYCIELI 

TERAPIA PEDAGOGICZNA
ROZPOCZYNAMY NABÓR NA V EDYCJĘ STUDIÓW

KWALIFIKACJE

Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje w zakresie TERAPII PEDAGOGICZNEJ.

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ

październik 2015
Nabór na studia już został rozpoczęty.
Przyjmujemy tylko 20 osób.

MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ

Studia prowadzone są w:

- Raciborzu
- Szydłowcu

LICZBA MIEJSC

20 osób

FORMA REALIZACJI ZAJĘĆ

Część zajęć jest prowadzona w formie blended learning za pośrednictwem platformy e-learning natomiast wybrane zajęcia są prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej w czasie zjazdów. Studia terapii pedagogicznej są prowadzone jako studia kwalifikacyjne dla nauczycieli. Obejmują 350 godzin zajęć.Semestr e-learningowy jest realizowany w czasie trwania 2-go semestru nauki. Zajęcia studiów kończą się w czerwcu 2015 roku.

ZAPISY NA STUDIA

Zapisując się na studia należy złożyć:

- kwestionariusz studiów podyplomowych;
- odpis dyplomu ukończenia studiow,
- 2 zdjęcia legitymacyjne,
- kopię dowodu osobistego.

WSZYSTKIE DRUKI, KTÓRE UMOŻLIWIAJĄ ZAPISANIE SIĘ NA STUDIA MOŻNA POBRAĆ NA DOLE STRONY.

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ

Dla studentów przygotowana jest specjalna platforma e-learning, gdzie studenci będą mieli dostęp do różnych materiałów dydaktycznych.

ZASADY UKOŃCZENIA STUDIÓW

Na zakończenie studiów student przygotowuje opracowanie praktyczne (diagnozę i planowanie form wsparcia oraz form terapeutycznych dla wybranego dziecka).

Student przygotowuje także opracowanie teoretyczne - artykuł naukowy (ok. 15 stron tekstu) wybranego zagadnienia w obszarze terapii pedagogicznej.

Na zakończenie studiów student zdaje egzamin ustny (3 pytania z pracy dyplomowej).

TREŚCI KSZTAŁCENIA

Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka, wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej, wybrane elementy prawa oświatowego, wybrane zagadnienia z metodyki nauczania początkowego i pedagogiki specjalnej oraz diagnoza gotowości szkolnej, metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego, metodyka zajęć korekcyjno kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki, metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego, organizacja procesu terapeutycznego, wybrane elementy diagnozy i form terapeutycznych w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, kształcenie uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, metodyka nauczania i modele pracy z uczniem niepełnosprawnym ruchowo, pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole i placówce oświatowej, pomoc wielospecjalistyczna i możliwości wspierania rozwoju dziecka niepełnosprawnego oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w różnych okresach życia, podstawy logopedii, neurologopedii i zaburzeń rozwoju mowy, Interwencja kryzysowa, warsztaty rozwoju osobistego i samokształcenia nauczycieli, seminarium dyplomowe.

ŚWIADECTWO I CERTYFIKATY

Świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych "TERAPIA PEDAGOGICZNA", które nadają uprawnienia w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej. Studia są prowadzone przez współpracującą z naszym instytutem Wyższą Szkołą Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie.

CENA STUDIÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIASTACH ORGANIZACJI ZAJĘĆ

4.200 zł - Warszawa, Wrocław
3.600 zł - Szydłowiec
3.300 zł - Racibórz

ZAPISY

Zapisy na studia prowadzone w miastach: Racibórz, Warszawa, Wrocław i Szydłowiec przyjmuje:

INSTYTUT DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
47-400 Racibórz ul. Wojska Polskiego 2/1

INFORMACJA TELEFONICZNA

32 415 07 97
(od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00 - 17.00)

Zaspisy na studia są przyjmowane wyłącznie na podstawie nadesłanych dokumentów, zgodnie z zadami podanymi poniżej:

KWESTIONARIUSZ STUDENTA
INFORMATOR STUDIÓW I TERMINY ZJAZDÓW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZałącznikRozmiar
STUDIA-PODYPLOMOWE-DLA-NAUCZYCIELI-INFO.pdf529.97 KB
PODANIE-STUDIATERAPIA-PEDAGOGICZNA.pdf373.15 KB