PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE
DLA NAUCZYCIELI 

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

KWALIFIKACJE

Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje w zakresie TERAPII PEDAGOGICZNEJ.

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ

październik 2013

LICZBA MIEJSC

20 osób

FORMA REALIZACJI ZAJĘĆ

Część zajęć jest prowadzona w formie blended learning za pośrednictwem platformy e-learning natomiast wybrane zajęcia są prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej w czasie zjazdów (1 x w miesiącu). Konsultacje grupowe i zajęcia w formie dyskujsji panelowej są prowadzone za pomocą narzędzi platformy e-learning ("chat" i/lub "forum"). Konsultacje indywidualne są prowadzone w siedzibie Instytutu Doskonalenia Nauczycieli w Raciborzu .

ZAPISY NA STUDIA

Zapisując się na studia należy złożyć:

  • kwestionariusz studiów podyplomowych;
  • odpis dyplomu ukończenia studiow.
Kwestionariusz studiów w formacie WORD POBIERZ
Kwestionariusz studiów w formacie PDF POBIERZ
Informator kierunku kształcenia POBIERZ

[ INFORMATOR STUDIÓW 2013/2014 ]

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ

Dla studentów przygotowana jest specjalna platforma e-learning, gdzie studenci będą mieli dostęp do różnych materiałów dydaktycznych.

ZASADY UKOŃCZENIA STUDIÓW

Na zakończenie studiów student przygotowuje opracowanie praktyczne (diagnozę i planowanie form wsparcia oraz form terapeutycznych dla wybranego dziecka).

Student przygotowuje także opracowanie teoretyczne - artykuł naukowy (ok. 15 stron tekstu) wybranego zagadnienia w obszarze terapii pedagogicznej.

Na zakończenie studiów student zdaje egzamin ustny (2 pytania z pracy dyplomowej).

TREŚCI KSZTAŁCENIA

Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka, wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej, wybrane elementy prawa oświatowego, wybrane zagadnienia z metodyki nauczania początkowego i pedagogiki specjalnej oraz diagnoza gotowości szkolnej, metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego, metodyka zajęć korekcyjno kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki, metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego, organizacja procesu terapeutycznego, wybrane elementy diagnozy i form terapeutycznych w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, kształcenie uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, metodyka nauczania i modele pracy z uczniem niepełnosprawnym ruchowo, pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole i placówce oświatowej, pomoc wielospecjalistyczna i możliwości wspierania rozwoju dziecka niepełnosprawnego oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w różnych okresach życia, podstawy logopedii, neurologopedii i zaburzeń rozwoju mowy, Interwencja kryzysowa, warsztaty rozwoju osobistego i samokształcenia nauczycieli, seminarium dyplomowe.

ŚWIADECTWO I CERTYFIKATY

Świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych "TERAPIA PEDAGOGICZNA", które nadają uprawnienia w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej. Dodatkowo absolwent otrzymuje ozdobny dyplom ukończenia studiów w języku angielskim. Studia są prowadzone przez współpracującą z naszym instytutem szkołą wyższą.

CENA

W niżej podanych cenach podano wszystkie koszty wraz z wydanie świadectwa i wszelkich certyfikatów oraz dodatkowych zaświadczeń.

OPŁATY

CENA 

WPISOWE
opłata jednorazowa 

0 zł 

OPŁATA ZA CAŁE STUDIA
opłata wnoszona jednorazowo

2.970 zł 

OPŁATA ZA CAŁE STUDIA
wnoszona w 3 ratach po 990 zł

2.970 zł 

ZałącznikRozmiar
INFORMATOR.PODYPLOMOWE.STUDIA.KWALIFIKACYJNE.W.RACIBORZU.pdf444.73 KB